theme

ما در مرکز کریتیمیکس به ارزش­ های زیر باور داریم:


  • تولید دانش بومی

  • اثربخشی اجتماعی

  • یادگیری پیوسته

  • حرفه­ ای بودن